DODATNA STROKOVNA POMOČ

  V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Vključeni so v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Program je namenjen otrokom, ki imajo posebne potrebe na posameznih področjih razvoja, in se izvaja v rednih oddelkih vrtca. Vanj so usmerjeni otroci po odločbi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in sicer:

  - otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, izjemoma zmernimi,

  - slepi in slabovidni otroci,

  - gluhi in naglušni otroci,

  - otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

  - gibalno ovirani otroci,

  - dolgotrajno bolni otroci,

  - otroci z avtističnimi motnjami.

   

  Za otroke s posebnimi potrebami se skupaj s starši oblikuje INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM. Individualiziran program za vsakega otroka pripravi strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica. To je dokument, kjer so za vsako šolsko leto napisani pogoji in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje za svoj napredek in dobro počutje v vrtcu, ter cilji, ki naj bi jih otrok dosegel. Program spremljamo in vrednotimo.

  Otrokom, ki so usmerjeni v omenjeni program, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire, oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi DODATNA STROKOVNA POMOČ. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni pedagogi in drugi strokovni delavci ustrezne smeri. Izvaja se v skupini ali izven nje - individualno ali v manjši skupini ter v obsegu, ki je določen v odločbi o usmeritvi. Izvajanje pomoči je odvisno od otrokovih razvojnih težav in zmožnosti. Glede na njegove individualne potrebe izvajajo izvajalci dodatne strokovne pomoči raznovrstne vsebine in dejavnosti, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim, interesom, izkušnjam. Če se le da, izhajajo iz otrokovih močnih področij. Izbirajo dejavnosti, pri katerih otrok lahko z različnimi didaktičnimi sredstvi in materiali dosega uspehe. Uporabljajo tudi prilagojene metode in načine dela. Njihov cilj je spodbuditi in izboljšati otrokov razvoj na tistih področjih, kjer ima težave. Pri tem se posvetujejo tudi s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo in z vodstvom vrtca.

  V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč trenutno izvaja profesorica specialno rehabilitacijske pedagogike Danijela Ezgeta Košnik. Za svetovanje ali posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu 01/2802-332 ali preko e-pošte vzgojitelj.dsp@vrtec-ig.si. Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč je dosegljiva v pisarni "individualno delo" v enoti Krimček, in sicer po predhodnem dogovoru. 

  Z odločbo se tako otroku lahko zagotovi dodatna strokovna pomoč v obsegu največ treh ur na teden, spremljevalec za nudenje fizične pomoči, morebitni pripomočki ter prilagoditve, ki se upoštevajo pri organizaciji in načinu izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku, ter zmanjšano število otrok v oddelku.

   

  Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo. Vključitev otroka v program, se lahko prične na zahtevo staršev oziroma zakonitega zastopnika otroka, ali na predlog vrtca. Običajno se starši odločajo samostojno oziroma v sodelovanju z vrtcem in s strokovnjaki iz zdravstvenih, socialnih ali drugih zavodov.

  Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja starši vložite na predpisanem obrazcu, ki ga dobite v svetovalni službi ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (http://www.zrss.si/), pod rubriko Usmerjanje otrok s PP, kjer lahko najdete tudi vse ostale informacije v povezavi z usmerjanjem.