Katalog informacij

  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

  Naziv organa: 
  Vrtec Ig 
  Cesta na Kurešček 70
  1292 IG

  Odgovorna uradna oseba: 
  Mateja Janežič

   

  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

  SINIŠA PLAVŠIČ univ. dipl. prav.

  INTELEKTUM MARIBOR

  Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor 

  e-naslov: info@intelektum.eu

  tel.: 02/ 620 98 40

   
  Druge oblike kataloga: 
  Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG

   
  2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH

       JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIM RAZPOLAGA


  2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 

    
  Kratek opis delovnega področja organa:


  Delovno področje: Predšolska vzgoja


  Vrtec Ig je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)


  Seznam enot: 

  Enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig

  Enota STUDENČEK, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 

  Enota HRIBČEK, Golo 37, 1292 Ig

  Enota MAVRICA, Govekarjeva 18, 1292 Ig

  Enota SONČEK, Tomišelj 30, 1292 Ig

   
  Ustanovitelj: 
  Vrtec Ig je javni vrtec, katerega ustanovitelj je občina Ig, s sedežem 
  Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig


  2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


  Kontaktna uradna oseba: 
  Margareta Gostinčar, tajnica 
  Cesta na Kurešček 70
  1292 Ig 
  Telefon: 01/28 02 330           
  Fax: 01/28 02 333 
  E-pošta:

  vrtec-ig@guest.arnes.sivrtecig.krimcek@gmail.com


  2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 


  Državni predpisi 
  ◦  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
  ◦  Register predpisov Slovenije 
  ◦  Predpisi z delovnega področja


  Zakoni s področja dela vrtca: 
  ◦  Zakon o vrtcih 
  ◦  Kurikulum za vrtce 
  ◦  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
  ◦  Zakon o javnih naročilih 
  ◦  Zakon o delovnih razmerjih 

    
  Predpisi lokalnih skupnosti občina Ig 
  Predpisi EU / 


  2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


  Predlogi predpisov 
  ◦  Register predpisov Slovenije (predlogi)

   


  2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  

   


  Seznam strateških in programskih dokumentov: 
  ◦ Letni delovni načrt vrtca

   

   


  2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

   


  Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 
  ◦ sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših 

   

    
  2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

   
  Seznam evidenc: Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003) 
  ◦ evidenca vpisanih in vključenih otrok 
  ◦ evidenca plačil staršev 
  ◦ evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč  

   


  Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

   


  2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 


  Seznam zbirk: 
  ◦ Publikacija Vrtca Ig


  2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

   

  Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: /

  3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

   
  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 
  ◦ Dostop prek spleta 
  ◦ Fizični dostop na lokaciji vrtca: 
    Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig

  Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8h do 14.30h

  Ravnateljica: Mateja Janežič