KATALOG INFORMACIJ

    Leta 2003 je bil sprejet Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ). ZDIJZ je postavil definicijo informacije javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Kot nosilec javnega pooblastila je tudi javna univerza oziroma javni visokošolski zavod, kot je naša fakulteta, zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ.