SVET STARŠEV

  Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov posameznik oddelkov, ki so izbrani na roditeljskih sestankih. Člani sveta staršev obravnavajo programe vrtca, izražajo skupinske interese, predstavljajo probleme posameznih oddelkov ali vrtca in predlagajo rešitev.

  Pristojnosti Sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo mnenje za ravnatelja, 
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca in druge organe, 
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

  Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oz. regionalne aktive svetov staršev.