VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  Politika varstva osebnih podatkov

  1.Splošno

  Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki je postavila enotna pravila za varstvo osebnih podatkov. Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je začel veljati 26.01.2023, pa ureja vsebinska in postopkovna vprašanja glede varstva osebnih podatkov. Namen tega dokumenta je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe, ki sodelujejo z Vrtcem Ig, o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

  2.Upravljavec osebnih podatkov

  Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z ZVOP-2 in GDPR, je Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, Ig, 1292 Ig, tel.: 01 2802 330, e-mail: tajnistvo@vrtec-ig.si. Naše vodilo je visok standard varstva osebnih podatkov, zato imamo za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva osebnih podatkov sprejeta ustrezna notranja (interna) pravila (Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov) ter vpeljane vse nadzorne mehanizme za preprečevanje zlorabe in kakršnekoli nepooblaščene obdelave vaših osebnih podatkov.

  3.Varovanje osebnih podatkov in hramba

  Vrtec Ig (v nadaljevanju: vrtec) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov naših storitev. Vrtec zbira in obdeluje osebne podatke le:

  •če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti vrtca,

  •če je obdelava nujna za opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene vrtcu z zakonom,

  •če gre za sklepanje in izvajanje pogodb ali

  •če gre za nujne primere za zaščito življenjskih interesov posameznika.

  Izjemoma vrtec obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve oziroma samostojne odločitve posameznika, da osebne podatke razkrije javnemu sektorju ali se osebni podatki pridobijo iz javnega vira oziroma drug zakonit ali običajen način, če ne gre za izvrševanje oblastvenih nalog ali pristojnosti javnega sektorja glede odločanja o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah ali obveznostih posameznikov. Zbirke, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk, ki nastanejo pri izvrševanju zakonskih nalog ali pristojnosti javnega sektorja. Temeljni zakon, ki določa vrste različnih obdelav za izvajanje javnih nalog, je Zakon o vrtcih. Med drugimi zakoni, ki so podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, so še npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),… Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

  Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: tajnistvo@vrtec-ig.si ali z navadno pošto na naslov Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, Ig, 1292 Ig.

  4.Pravice posameznika

  Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Vrtec Ig, Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, Ig, 1292 Ig ali preko elektronske pošte tajnistvo@vrtec-ig.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

  5.Uporabniki vaših podatkov

  Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v vrtcu, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci (s katerimi ima vrtec sklenjeno pisno pogodbo), pristojni državni organi in nosilci javnih pooblasti v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov. Vrtec lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki varstva osebnih podatkov.

  Pogodbeni obdelovalci, s katerimi običajno sodeluje vrtec, so predvsem:

  - računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;

  - vzdrževalci informacijskih sistemov;

  - vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, storitve);

  - ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes, Microsoft,…);

  - ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, itd.).

  6.Rok hrambe vaših podatkov

  Osebni podatki vrtca se lahko hranijo za obdobje, ki je določeno v posamezni evidenci o dejavnostih obdelav osebnih podatkov. Za določitev roka hrambe se upoštevajo roki, ki jih določajo področni predpisi in klasifikacijski načrt vrtca. Če roki hrambe niso posebej zakonsko predpisani, mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti, hramba omejena na najkrajše možno obdobje. Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

  7.Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Ig je Siniša Plavšić (Intelektum Maribor) in je dosegljiv na e-naslovu: info@intelektum.eu ali tel.: 02/6209840.

  8.Ravnanje v primeru kršitev

  V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo vrtec nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestil ter o tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si). Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

  Vrtec Ig, dne 1.7.2023