Vpis


  Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši dobijo na upravi vrtca. V primeru, da je vlog za sprejem več, kot je predvidenih prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Komisija običajno odloča o sprejemu v mesecu maju za sprejem s 1. septembrom oz. z začetkom šolskega leta.

  ZAČETEK OBISKOVANJA VRTCA
  Otroci začno obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob podpisu Pogodbe o vključitvi otroka v vrtec. To podpišejo starši in vrtec. Pred vstopom morate z otrokom opraviti zdravniški pregled, ob vstopu pa predložiti zdravniško potrdilo, da za vključitev otroka v vrtec ni zdravstvenih ovir.

  PLAČILO VRTCA
  Ceno programov v vrtcu krijejo starši in občina, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Višino plačila staršev določi občina na podlagi izpolnjene vloge staršev za znižano plačilo. Starši plačate največ 77 % in najmanj 10 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Oskrbnino plačujete za pretekli mesec. Rok plačila je osem dni po izdaji položnice.

  UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA
  Starši uveljavljate znižano plačilo pri pristojnem CSD-ju, v kateri imate stalno prebivališče na obrazcu VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, ki je dostopna na spletni strani MIZŠ in na spodnji povezavi.  Na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni CSD, vam vrtec zaračunava oskrbnino za vašega otroka.

  UVELJAVLJANJE REZERVACIJE

  ZDRAVSTVENA REZERVACIJA
  Starši lahko uveljavite rezervacijo preko celega leta, če je otrok iz zdravstvenih razlogov odsoten najmanj 4 tedne ali več. Rezervacijo uveljavljate z zdravniškim potrdilom pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje v prvem tednu po ponovnem prihodu otroka v vrtec. Cena zdravstvene rezervacije predstavlja 40 % cene, ki jo starši sicer plačujete za vrtec po odločbi (velja samo za otroke s stalnim bivališčem v občini Ig). Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morete uveljavljati rezervacije  (Uradni list št.14/ 23. 2. 2016).

  POLETNA REZERVACIJA
  Enkrat letno lahko uveljavljate rezervacijo za čas poletnih mesecev (od 1. 6. do 30. 9.), in sicer za odsotnost otroka najmanj deset delovnih dni in največ en koledarski mesec. Rezervacijo je potrebno oddati najpozneje 1 teden pred koriščenjem.
  Rezervacije znaša 70 % cene, ki jo starši sicer plačujete na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca (velja samo za otroke s stalnim bivališčem v občini Ig). Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morete uveljavljati rezervacije (Uradni list št.14/ 23. 2. 2016).


  IZPIS OTROKA IZ VRTCA
  Otroka, ki ga želite izpisati iz vrtca, morate odjaviti najmanj 15 dni pred dejanskim izstopom. 15-dnevni rok velja tudi za otroke, ki odidejo v šolo.

   
   
  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021
  V vrtec Ig je bilo do vključno 29. 2. 2020 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 1. 6. 2020 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

   

  PRISPELO ŠTEVILO VLOG

  DO 29. 2. 2020

  ŠTEVILO SPREJETIH OTROK

  UVRSTITEV NA ČAKALNI SEZNAM

  2015

   

  4

  4

  0

  2016

  4

  4

  0

  2017

  12

  6

  6

  2018

  29

  19

  10

  2019

  77

  60

  17

  2020

  5

  0

  5

  Skupno število

  131

  93

  38