DODATNA STROKOVNA POMOČ

  V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami (»otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi«) in otroci z rizičnimi dejavniki (»otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje«).

  Otroci so vključeni v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP). Izvaja se v oddelku ali izven oddelka - individualno ali v manjši skupini. Vzgojiteljica za DSP svetuje staršem in vzgojiteljicam, sodeluje pa tudi z drugimi strokovnjaki, ki spremljajo otrokov razvoj. Pomoč temelji na čim bolj enakovredni vključitvi otroka med vrstnike in spodbujanju razvoja šibkih področij skozi močna področja ter interese (skozi prilagojene metode, oblike dela in okolja).

  Pomoč se nudi na podlagi Zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. razvojne ambulante.

  Za otroke s posebnimi potrebami se skupaj s starši oblikuje individualiziran program. Tega za vsakega otroka pripravi strokovna skupina v vrtcu, katere člani so svetovalna delavka, strokovni delavci v oddelku in specialna pedagoginja, ki redno sodelujejo s koordinatorjem v centru za zgodnjo obravnavo oziroma razvojno ambulanto. Individualiziran program je dokument, v katerem so za vsako šolsko leto napisani pogoji in prilagoditve, ki jih otrok za svoj napredek in za dobro počutje v vrtcu potrebuje, ter cilji, ki naj bi jih otrok dosegel. Strokovna skupina spremlja otrokove napredke in jih skupaj s starši evalvira na strokovnih srečanjih.

  Pomoč se lahko izvaja tudi pred izdelavo Zapisnika, če strokovna skupina v vrtcu oceni, da je to potrebno.

  Otroci lahko pridobijo tudi fizično pomoč v vrtcu, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi ter znižanje normativa v skupini v vrtcu.

  Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo. Vključitev otroka v program se lahko prične na zahtevo staršev oziroma zakonitega zastopnika otroka, ali na predlog vrtca oziroma zdravnika. Starši obiščejo osebnega pediatra otroka, ki jih skupaj z otrokom napoti v razvojno ambulanto oz. center za zgodnjo obravnavo. Otroka pregleda zdravnik specialist, ki določi multidisciplinarni tim, namen katerega je diagnostika, ocena zmožnosti ter potreb otroka in priprava individualnega načrta pomoči družini in otroku.

   

  V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč trenutno izvaja Maja Šuligoj. Za svetovanje ali posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu 01/2802-332 ali preko e-pošte vzgojitelj.dsp@vrtec-ig.si. Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč je dosegljiva v pisarni "individualno delo" v enoti Krimček, in sicer po predhodnem dogovoru.