OPIS DEJAVNOSTI

  Svetovalna služba v vrtcu želi v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vzpostavljati in vzdrževati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. 

  Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

  Naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način, vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

  Svetovalna delavka se vključuje v vzgojno-izobraževalno delo na ravni pomoči, sodelovanja pri razvojnih in preventivnih dejavnostih, sodelovanja pri organizaciji in načrtovanju ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela vrtca.

   

  OSNOVNA PODROČJA DELA:

  •  svetovalno delo z otroki: pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj, pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini, pomoč otrokom z razvojnimi težavami, pomoč otrokom s posebnimi potrebami …).
  • svetovalno delo z vzgojitelji in s pomočniki vzgojiteljev: pomoč in svetovanje pri načrtovanju in izvajanju programa v oddelku, sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev in njihovih pomočnikov.
  • svetovalno delo s starši.
  • sodelovanje z vodstvom vrtca: načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja in dela v vrtcu, razvoj vrtca.
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami: šole, vrtci, fakultete, ZRSŠ, Pedagoški inštitut, vzgojno-izobraževalni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Republiški strokovni aktiv svetovalnih delavcev, aktiv mobilnih specialnih pedagoginj, zdravstveni domovi, CSD, svetovalni centri, policija ...

   

  KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

  Staršem svetujemo na osnovi prostovoljnosti, zaupanja in zaupnosti podatkov, skupnega dogovora in v dobrobit otroka in družine.

  Najpogostejše TEME, o katerih se lahko pogovorite oziroma posvetujete s svetovalno delavko so:

  • vključitev otroka v vrtec (sprejemanje, uvajanje);
  • vstop otroka v šolo; tudi pri odločitvi za odlog šolanja;
  • vzgojna vprašanja in dileme pri vzgajanju otrok,
  • otrokov razvoj; strahovi glede razvoja otrok;
  • kritične situacije v družini; rojstvo, smrt, razveza ali ločitev, selitev, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši;
  • odpravljanje otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk; težave pri hranjenju, spanju, bioritmu; močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata; nemirnost; nočne more in strah; samozadovoljevanje; agresivno vedenje idr.;
  • pomoč otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

   

  Za svetovanje ali posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu 01/2802-329 ali preko e-pošte svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si. Svetovalna delavka Teja Skušek je dosegljiva v pisarni svetovalne službe v enoti Krimček, in sicer po predhodnem dogovoru.