Program in sodelovanje s starši

   

  PREDŠOLSKI PROGRAM

  Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (Zakon o vrtcih, 4. člen):

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje in sodelovanje v skupinah;
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
  • negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi pisanja;
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
  • razvijanje sposobnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za življenje.


  Z nalogami za doseganje teh ciljev vrtec pomaga staršem pri celoviti skrbi za otroka.

  Programi v vrtcu so prilagojeni razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih:

  • I. starostno odbobje (od 1. do 3. leta starosti)
  • II. starostno obdobje (od 3. do 6. leta starosti)


  Največ oddelkov je homogenih, v katerih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto. 

  V heterogenih oddelkih pa so vključeni otroci, ki se po starosti razlikujejo za eno, dve ali več let. Kadar so v isti oddelek vključeni otroci iz I. in II. starostnega obdobja, je to kombiniran oddelek.
  Število otrok v posameznih oddelkih je določeno v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Normativi po pravilniku so v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Ig povečani za največ 2 otroka v posameznem oddelku.

  Dnevni program se izvaja od ponedeljka do petka, traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldan. V oddelke dnevnega programa so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje pri ZRS za šolstvo. Tem otrokom je nudena dodatna strokovna pomoč, število otrok v oddelku pa je praviloma zmanjšano.

   

  SODELOVANJE S STARŠI

  Sodelovanje s starši je za dobro počutje otrok in za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši in vrtec izmenjujemo izkušnje o otroku in o njegovem razvoju vsa leta njegovega bivanja v vrtcu. Želimo, da ste starši enakovreden partner vrtcu, saj odprto in iskreno zanimanje staršev za delo v vrtcu izboljšuje komunikacijo in sodelovanje. Prav tako želimo, da nam starši posredujete svoja znanja in izkušnje z otroki. 
  Oblike sodelovanja so različne. Poleg standardnih sodelovanj (roditeljski sestanki, govorilne ure), razvijamo tudi bolj odprte življenjske oblike, ki omogočajo večjo sproščenost in pristnost odnosov.

  Te so:
  •    predstavitev dejavnosti ,
  •    izleti s starši, 
  •    delavnice, 
  •    skupne aktivnosti,
  •    program Šola za starše,
  •    obiski na domu,
  •    predstavitev poklicev staršev, 
  •    srečanja v naravi,
  •    kotički za starše.

   

  ZARAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE MED POČITNICAMI IN PRAZNIKI SKRBNIKOM, V KOLIKOR PRAVOČASNO NE ODJAVIJO OTROKA IZ VRTCA

  Starši so tekom šolskega leta dolžni odjaviti otroka v primeru izostanka iz vrtca:

  • med šolskim letom do 8.00 ure za tekoči dan,
  • v času dežurstva (med šolskimi počitnicami in prazniki) do dneva, ki ga določi vrtec.

  Pred poletnimi počitnicami vrtec zaradi lažje organizacije dela zbira podatke o predvideni odsotnosti otrok. Starši lahko otroka odjavijo ali uveljavljajo poletno rezervacijo osem dni pred predvideno odsotnostjo.

  V primeru neopravičene odsotnosti ali kasnejše odjave so starši dolžni poravnati nadomestilo za znesek prehrane, ki je trenutno v višini 2,5 eur/dan. To velja tudi v primeru, ko so starši opravičeni dela ali celotnega plačila oskrbnine.

  V primeru bolezni otroka bo odsotnost opravičena s predložitvijo zdravniškega potrdila.