SVET ZAVODA

  Svet vrtca je organ upravljanja, ki ga sestavlja pet predstavnikov vrtca, trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki staršev. Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, sprejema LDN in njegovo poročilo, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge opredeljene v ZOFVI in Aktu o ustanovitvi Vrtca Ig. Svet vrtca sestavlja 11 članov, in sicer:

  • 5 predstavnikov vrtca,
  • 3 predstavniki ustanovitelja (dva imenuje občinski svet, enega imenuje župan),
  • 3 predstavniki staršev.

  Mandat članov sveta traja 4 leta, do junija 2025. Predsednica sveta je Maja Mrak, njena namestica pa Polona Zrimšek. 

  PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
  • Mira Žagar
  • Rado Lovšin
  • Simon Krajzel

   

  PREDSTAVNIKI STARŠEV: 
  • Petra Stepan
  • Jernej Kavčič
  • Urška Brzin

   

  PREDSTAVNIKI DELAVCEV:
  • Ankica Cukor - enota Studenček
  • Polona Zrimšek - enota Krimček
  • Olga Besedić - enota Mavrica
  • Urša Tegelj - enota Hribček
  • Katja Rupar - enota Krimček, tehnični kader